Menu

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015

Ngày 29/8/2015, Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn đã tổ chức “Hội nghị đại biểu người lao động 2015”. Tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể 2014, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch hành động đến cuối năm 2015.

Nhìn chung năm 2014, công tác chăm lo đời sống và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động thực hiện đúng qui định nhà nước và thỏa ước lao động tập thể. Các chương trình đề ra trong thỏa ước lao động tập thể năm 2013 được tổ chức thực hiện tốt và đầy đủ, đời sống người lao động được đề cao, tư tưởng an tâm, tích cực công tác.

Năm 2015, tiếp tục thực hiện thỏa ước lao động tập thể và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động trong hội nghị, đồng thời đề nghị thay đổi một số điều trong thỏa ước lao động tập thể để chăm lo đời sống người lao động tốt hơn.

Một số hình ảnh của hội nghị:

 

 

 

 

Chat với chúng tôi